ผักติ้ว
ภาคอีสาน

อีสานเป็นดินแดนที่แห้งแล้งกันดารที่สุดของประเทศไทย บทเพลงของดินแดนอีสานจึงมักบรรยายถึงความทุกข์ยากแสนเข็ญ นาแล้ง ข้าวกล้าเก็บเกี่ยวได้ไม่พอกิน หลาย ๆ ครอบครัวจึงต้องทิ้งเมีย ทิ้งลูกมุ้งหน้ามาเป็นกรรมกรขายแรงงานในเมือง

Continue reading “ภาคอีสาน” »

ปลาร้า
อาหารพื้นบ้านภาคอีสาน

สภาพภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีผลต่ออาหารการกินของคนท้องถิ่นอย่างมาก Continue reading “อาหารพื้นบ้านภาคอีสาน” »